Historia | Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Tworzymy Wielką Bibliografię Ziemi Lubawskiej. Prezentujemy wykaz literatury, którą będziemy na bieżąco uzupełniać. Liczymy na Waszą pomoc, przesyłajcie tytuły za pośrednictwem formularza kontaktowego (zakładka KONTAKT, nasz e-mail redakcja@ziemialubawska.pl).

HISTORIA – różne

 1. Bielski M., Generał Brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960), Toruń 1997,
 2. Falkowski J., Ziemia Lubawska – przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, wyd. UMK, Toruń 2006,
 3. Gotyckie ślady nad Drwęcą, wyd. Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie,
 4. Górski K., Matka Mortęska, 1971,
 5. Grążawski K., Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, wyd. UWM, 2009
 6. Jeda J., W poszukiwaniu drogi do Stwórcy Wszechświata, Nowe Miasto Lubawskie 2008,
 7. Jonowska G., Józef Leliwa-Piotrowicz kronikarz Ziemi Lubawskiej, Pelplin 2006,
 8. Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusach niegdyś krzyżackich, Lwów 1882,
 9.  Mańkowski A., Imiona i nazwiska rodzinne a nazwy miejscowe: przyczynki do genezy nazw miejscowych zachodniopruskich od 17. do 19. wieku,  Toruń 1912,
 10. Ruczyński Teofil, Z tamtych lat, 1977,
 11. Słownik historyczno – geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, red. M. Biskup, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1971,
 12. Smaki dwóch regionów Ziemi Lubawskiej i Ziemi Kujawskiej, wyd. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
 13. Stara linia kolejowa. Przewodnik krajoznawczy, wyd. Fundacja Wybudowania 2017,
 14. W poszukiwaniu lubawskich wzorów –warsztaty rękodzieła, wyd. Parafia św. Jakuba Apostoław Ostrowitem, pod redakcją Violetty Jeżewskiej-Turewicz, Ostrowite 2014,

KRZYŻACY

 1. Acten Ständetage Preussens, red. M. Toeppen, Leipzig 1878.
 2. Arszyński M., Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230 – 1454), Toruń 1995.
 3. Bieszak J., Zamki państwa krzyżackiego w Polsce, Warszawa 2010.
 4. Biskup M, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454 – 1466, Warszawa 1967.
 5. Biskup M., Labuda G., Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia, Gdańsk 1986.
 6. Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399 – 1409, red. Archivrath dr Joachim, Królewiec 1896.
 7. Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. M. Skowronek, tlum. J. Mrukówna, Warszawa 2009.
 8. Engel B., Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs, mit besonderer Berucksichtigung des Ordenslandes. Erster Theil: Ordensbeamte und Stadte, Toruń 1894,
 9. Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, wyd. W. Ziesiemer, Gdańsk 1921.
 10. Gumowski M., Pieczęcie i herby miast pomorskich, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1939,
 11. Haftka M., Zamki krzyżackie w Polsce – szkice dziejów, Malbork Płock 1999,
 12. Jana Długosza Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958,
 13. Jóźwiak S., Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228 – 1410. Rozwój – przekształcenia – kompetencje, Toruń 2001,
 14. Jóźwiak S., Polowania wielkich mistrzów Zakonu krzyżackiego w wójtostwie bratiańskim w XIV – początkach XV wieku, [w:] Zapiski Historyczne, T. 67, z. 2, Toruń 2002
 15. Jóźwiak S., Powstanie i rozwój struktury administracyjno – terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246 – 1343, Toruń 1997,
 16. Kowalczyk E., Dzieje granicy mazowiecko – krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003,
 17. Namen Codex, red. J. Voigt, Królewiec 1842,
 18. Neitmann, Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preussen – ein Residenzherrscher unterwegs : Untersuchungen zu den Hochmeisteritineraren im 14. und 15. Jahehundert, Wiedeń 1990,
 19. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, red. Z. Nowak, R. Czaja, Toruń 2000,
 20. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2009,
 21. Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, przetł. S. Wyszomirski, Toruń 2004.
 22. Pizuński P., Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, Gdańsk 1997,
 23. Poliński D., Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej, Toruń 2003,
 24. Preussisches Urkundenbuch, red. H. Koeppen, Malbork 1958,
 25. Radzimiński A., Tandecki J., Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego
 26. Regliński R. A., W kręgu legend krzyżackich, Gdynia 2008,
 27. Semrau A., Die Entstehung Und Besiedlung der Vogtei Brathian (Kumerland),  „Mitteilungen des Coppernicus – Vereins für Wissenschaft u.Kunst zu Thorn“, z. 40, Toruń 1932,
 28. Thilen, Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen, vornehmlich im 15. Jahrhundert, Kolonia 1965,
 29. Torbus T., Die Konventburgen im Deutschordensland Preussen, Monachium 1998,
 30. Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411, red. E. Kubicka, Malbork 2010,

DZIAŁDOWO – GMINA RYBNO

 1. Anczykowski J. M., Groszki i Naguszewo. Historia obydwu miejscowości w 100 rocznicę plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, Rybno 2020,
 2. Wiergowski G., Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu 1920, Ridero 2020,

LUBAWA

 1. Liek G., Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej, red. A. Radzimiński, Lubawa 2016,
 2. Grążawski K., Lubawa. Dzieje miasta i regionu, 2016
 3. Śliwiński J., Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982
 4. Śliwiński J., Studia z dziejów Lubawy i okolic do 1939 roku, Olsztyn 1996

NOWE MIASTO LUBAWSKIE / POWIAT NOWOMIEJSKI

 1. Andrzejewski D., Dawne Nowe Miasto Lubawskie w stu ilustrowanych opowieściach, 2018,
 2. Bączek K., Nowe Miasto Lubawskie – rozwój przestrzenny, analiza urbanistyczno-architektoniczna, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”, nr 3, Olsztyn 2020,
 3. Dembieński J., Nowomiejskie wspomnienia 1920-1939, red. A. Korecki, Pelplin 2004,
 4. Dembieński J., Radości mało – goryczy dużo, Warszawa 1985,
 5. Grodziński J., Miasto na rozstrzelanie, [w:] Niezwyciężeni, Warszawa 1970,
 6. Korecki A., Czarny Czwartek 7 grudnia 1939 roku, Pelplin 2004,
 7. Korecki A., Nowomiejska Straż Pożarna 1885-1995, Nowe Miasto Lub. 1995,
 8. Kujawski J., Zatartym tropem. Harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina, Toruń 2002,
 9. Nowe Miasto Lubawskie zarys dziejów,  red. M. Wojciechowski, Laskowice Pom. 1992,
 10. Nowe Miasto Lubawskie. Magiczne spotkanie z historią, wyd. Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie, 2011,
 11. Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, wyd. Pojezierze, Olsztyn 1963,
 12. Wegner W., Z historii bartnictwa i pszczelarstwa w powiecie nowomiejskim, Nowe Miasto Lubawskie 2018,
 13. Wróblewska K., Gotycka płyta nagrobna Kunona von Liebenstein w Nowym Mieście nad Drwęcą, „Komunikaty Mazursko – Warmińskie”, nr 3, Olsztyn 1961,

GMINA BISKUPIEC

 1. Korecki A., Ludzie i cmentarze. Przyczynek do historii miejscowości z terenu Gminy Biskupiec, Biskupiec 2019,
 2. Kulpa J., Łąkorz. Mała wieś w wielkiej historii, 2011,
 3. Na rubieży –śladem dawnej granicy polsko-niemieckiej (pocztówki gminy Biskupiec), wyd. Fundacja Wybudowania,

GMINA GRODZICZNO

 1. Korecki A., Z dziejów gminy Grodziczno, 2003,

GMINA KURZĘTNIK

 1. Białkowska W., Mikołajki –Historia wsi i jej mieszkańców, 2019,
 2. Chełkowski T., Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcicach 1912-2012, 2012,
 3. Grabowski S., Z dziejów Kurzętnika i okolic, Warszawa 1995,
 4. Korecki A., Gmina Kurzętnik 1990-2005, wyd. Gmina Kurzętnik 2005,
 5. Korecki A., Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszewie 1926-2006, Tereszewo 2006,
 6. Korecki A., Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Bałówkach 1905-2005, Kurzętnik 2005,
 7. Razem budujemy przyszłość. Gmina Kurzętnik 10 lat w Unii Europejskiej, wyd. Gmina Kurzętnik, Kurzętnik 2014,
 8. Stanny P., Kurzętnik 1410 – bitwa, której nie było, 2006,

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 1. Grabowski S., W cieniu bratiańskiego zamku, Warszawa 2010,
 2. Historie z Lekart. Opowieści o życiu rodzinnym mieszkańców wsi od czasu wojny do lat osiemdziesiątych XX wieku,  praca zbiorowa red. J. Bazyl, Lipszyca 2019,
 3. Korecki A., Ochotnicza Straż Pożarna w Chroślu, Nowe Miasto Lub. 2008,
 4. Korecki A., Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich, Pelplin 2002,
 5. Piszcz E., Łąki Bratjańskie – najstarsze miejsce kultu maryjnego w diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość”, T. 34, Kraków 1971,
 6. w Toruniu, T. 1 (1251 – 1454), Warszawa 1994,

SZKOŁA

 1. 40 lat Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim,
 2. 50 lat minęło… Zarys historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim
 3. Mańkowski A.,  Progimnazjum w Kurzętniku – jego nauczyciele i uczniowie 1858-1868, Nowe Miasto nad Drwęcą 1931,
 4. Rysikiem, piórem, długopisem… Z dziejów oświaty nowomiejskiej gminy, T. I – VII, wyd. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo 2011,
 5. Zarys historii Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie 1978,

KOŚCIÓŁ

 1. Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość. Dekanat nowomiejski, red. S. Kardasz,T. 13, Toruń 1998,
 2. Drewniane perły ziemi, konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności regionu
 3. Fankidejski J., Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji chełmińskiej.., Pelplin 1880,
 4. Fankidejski J., Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, Pelplin 1880,
 5. Korecki A., Rejewski S., Trzeciak E., Sanktuarium Matki Boskiej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim,
 6. Korecki A., Sanktuarium maryjne w Łąkach Bratiańskich, Pelplin 2002,
 7. Korecki A., Winnica Państwa dekanatu nowomiejskiego, Pelplin 2001,
 8. Kościół katolicki w latach 1939-1945 na terenach obecnej diecezji toruńskiej, red. S Kardasz, Toruń 1996,
 9. Kujot S., Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej?, Toruń 1905,
 10. Piszcz E., Korecki A., Pani Naszej Łąkowskiej…, Nowe Miasto Lubawskie 2020,
 11. Sanktuarium Matki Boskiej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim, wyd. Parafia Rzymsko-Katolicka w Nowym Mieście Lubawskim,

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

 1. Kwartalnik Wyklęci, nr 3/2016,
 2. Rajski K., Bicie należało od humoru ubeków. Kazimierz Komoszyński ps. :Kajtek”, syn Bronisława Komoszyńskiego, [w:] Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, Lublin 2015,
 3. Rzeszutko E., Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy, czyli opowieść o żołnierzach patriotycznego podziemia (1945-1947), Lidzbark 2013,

ALBUMY

 1. Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie między wojnami, wyd. Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim,
 2. Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto Lubawskie w latach 1939-1956, wyd. Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim,
 3. Kronika zatrzymanego czasu. Nowe Miasto na starej fotografii, wyd. Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim,
 4. Polak J. Z., Impresje z ziemi lubawskiej, 2008,
 5. Polak J. Z., Impresje. Nowe Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie 2012,
 6. Polak J. Z., Piórkiem i węglem. Szlakiem Jagiełły. Kurzętnik, wyd. Gmina Kurzętnik,
 7. Polak J. Z., Święta Ziemia Lubawska. Ziemia Lubawska i Łążyńska w impresjach Józefa Zbigniewa Polaka, Ząbki 2016,

PRZEWODNIKI

 1. Boczne drogi. Miniprzewodnik turystyczny, wyd.Fundacja Wybudowania,
 2. Gmina Biskupiec. Przewodnik turystyczny, wyd. Gmina Biskupiec 2015,
 3. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, przewodnik turystyczny
 4. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Przewodnik turystyczny,Toruń 2011,
 5. Nowe Miasto Lubawskie, wyd. Urząd Miasta Nowe Miasto Lubawskie, 2016,
 6. Od Wisły do Wisły. Przewodnik kajakowy,  wyd. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Elbląg –Kurzętnik 2014,
 7. Powiat nowomiejski zaprasza, wyd. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Toruń 2004,
 8. Z brzegiem Drwęcy…Przewodnik, wyd. Reklamowe, Toruń 2008,
 9. Ziemia Lubawska. Przewodnik po zabytkach wzdłuż szlaku kajakowego rzek Drwęcy i Wel, wyd. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Iława 2020,
 10. Ziemia Lubawska. Przewodnik turystyczny, wyd. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,

PRZYRODA

 1. Lityński M., Goleń J., Drwęca. Wel i Pojezierze Brodnickie,
 2. Przewodnik przyrodniczy po powiecie nowomiejskim, wyd. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,Kwidzyn 2011,
 3. Puwalski K, Przyroda powiatu nowomiejskiego,
 4. Zompy, strugi, starorzecza. Woda w życiu mieszkańców ziemi lubawskiej, wyd.Fundacja Wybudowania, 2018

LITERATURA W JĘZ. NIEMIECKIM

 1. Semrau A., Beitrage zu der Geschichte der Stadt Neumark, Nowe Miasto Lub. (Neumark) 1893,
 2. Steege R., Heimatbuch für den Kreis Neumark in Westpreußen : bis 1941 Kreis Löbau (Westpr.), 1979,
 3. Von der Wisła bis zur Wisła – Kajakführer – wyd. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Elbląg –Kurzętnik 2014,

AUTORZY: Redakcja, Izabela Ziółkowska-Balewska

Okładki wybranych książek na Facebooku Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej

Powiązane